Πακέτο Εργασίας 4 – Το εργαλείο Πιστοποίησης και το προφίλ του καθηγητή γλώσσας Εκτύπωση

Στόχος: Στόχοι αυτού του Πακέτου Εργασίας είναι να μεταφέρει ένα διαδικτυακό εργαλείο πιστοποίησης των δεξιοτήτων  που θα αναπτυχθεί από το  πρόγραμμα LDV Ε/03/Β/FF/PP-149018 από τον τομέα του τουρισμού στον τομέα διδασκαλίας της γλώσσας και να αναπτύξει ένα κοινό ευρωπαϊκό προφίλ για το καθηγητή γλώσσας το οποίο θα συμπεριλαμβάνει την ανάλυση των κοινών ευρωπαϊκών δεξιοτήτων και ικανοτήτων σύμφωνα με το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Αυτό το Πακέτο Εργασίας θα μπει στο πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος  ώστε να διευκολύνει την αναγνώριση και πιστοποίηση των μη-τυπικών και άτυπων ικανοτήτων και δεξιοτήτων  των προχωρημένων μαθητών γλώσσας που θα ήθελαν  να γίνουν καθηγητές γλώσσας.

Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία αυτού του Πακέτου Εργασίας είναι η ακόλουθη  : Οι εταίροι θα δουν το υφιστάμενο εργαλείο και μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, θα κάνουν προτάσεις για τις προσαρμογές  που χρειάζονται. Βάσει αυτών των προτάσεων, ο συντονιστής του Πακέτου Εργασίας θα συντάξει μια πρόταση με τις προσαρμογές του εργαλείου πιστοποίσης η οποία θα σταλεί στους εταίρους για σχολιασμό. Σύμφωνα με τα σχόλια  που θα  ληφθούν, ο συντονιστής του Πακέτου Εργασίας θα κάνει μια τελική πρόταση για προσαρμογές οι οποίες, εάν εγκριθούν  θα υλοποιηθούν από το συντονιστή του Πακέτου Εργασίας. Στο μεταξύ οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν μια  θεωρητική και τομεακή έρευνα (Focus group) ώστε να προσδιορίσουν τις ικανότητες και δεξιότητες των καθηγητών γλώσσας στη χώρα τους και θα συντάξουν μια εθνική αναφορά. Ο συντονιστής του Πακέτου Εργασίας θα μαζέψει όλες τις εθνικές αναφορές και θα συντάξει μια συγκριτική μελέτη για τις χώρες των συνεργατών. Βάσει αυτής της μελέτης, θα συντάξει την πρόταση για το κοινό ευρωπαϊκό επαγγελματικό προφίλ του καθηγητή γλώσσας στις χώρες των εταίρων και θα την στείλει στους εταίρους. Οι συνεργάτες, μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς θα κάνουν προτάσεις για αυτό το σχέδιο.  Βάσει αυτών των προτάσεων, ο συντονιστής του Πακέτου Εργασίας πρόκειται να συντάξει την τελική έκδοση η οποία θα σταλεί για έγκριση στους συνεργάτες. Εάν δεν προταθούν περαιτέρω αλλαγές, αυτό το επαγγελματικό προφίλ θα ενσωματωθεί στο εργαλείο πιστοποίησης.

Ημερομηνία Έναρξης: 1/2/2010
Ημερομηνία Λήξης: 31/12/2010Διάρκεια : 11 μήνες
Συντονιστής: Εταίρος 7 – Consulting Balear de Programacion