Γενικοί Στόχοι Εκτύπωση
  • Να προωθηθεί η εκμάθηση της γλώσσας και να υποστηρικτεί η γλωσσική ποικιλομορφία.
  • Να υποστηρικτεί η ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικών για την δια βίου μάθηση που θα βασίζονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
  • Να ενισχυθεί η απόκτηση της γλωσσικής ικανότητας και η ενημέρωση για τις λιγότερο χρησιμοποιούμενες ευρωπαϊκές γλώσσες.
  • Να αναπτυχθούν και να προωθηθούν μεθοδολογίες για να δοθούν κίνητρα στους μαθητές γλωσσών και να ενισχυθεί η ικανότητα τους για την εκμάθηση γλώσσας.
  • Να ενιχυθούν οι γλωσσικές ικανότητες αναφορικά με τον εργασιακό χώρο ώστε να βελτιωθεί η ένταξη των ατόμων σε επιχειρήσεις και να ενισχυθεί η ευρωπαίκή ανταγωνιστικότητα.