Περιγραφή του Προγράμματος Εκτύπωση

H κυριότερη πρόκληση που στοχεύει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόγραμμα είναι ότι υπάρχει ανεπάρκεια μεθοδολογιών, εργαλείων και περιεχομένων αναφορικά με την Online διδασκαλία ξένων γλωσσών για προχωρημένους μαθητές. Στις μέρες μας, τα Online μαθήματα  διατίθενται ευρέως αλλά, μια έρευνα στις κυριότερες πύλες (Portals) για τα μαθήματα αυτά (www.word2word.com) έδειξε ότι η πλειοψηφία τους απευθύνεται σε αρχάριους και δεν υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία που να έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη τους.
Εκτός αυτού, η πλειοψηφία των μαθημάτων αυτών αναπτύχθηκε για τις περισσότερο ομιλούμενες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά) και μόνο λίγα έχουν αναπτυχθεί για τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες. Στην περίπτωση της ελληνικής γλώσσας, υπάρχει γενικά μια ανεπάρκεια στην ανάπτυξη υλικού εκμάθησης για τα επίπεδα Γ1 και Γ2. Όπως φαίνεται σε μια σημαντική έκδοση (Βιβλία για την Διδασκαλία των Σύγχρονων Ελληνικών σαν Ξένη Γλώσσα) από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας, το υπάρχων υλικό είναι σε μεγάλο βαθμό μεθοδολογικά ξεπερασμένο, καθώς βασίζεται κυρίως στην δομική-λειτουργική μέθοδο εκμάθησης της γλώσσας και λιγότερο στις επικοινωνιακές αρχές που στοχεύουν να δώσουν την δυνατότητα στους μαθητευόμενους να χρησιμοποιήσουν την κατάλληλη γλωσσική μορφή ανάλογα με την επικοινωνιακή κατάσταση. Επίσης, για το προχωρημένο επίπεδο, δεν υπάρχουν καθόλου online υλικά. Συνεπώς, ο κάθε δάσκαλος της ελληνικής γλώσσας είναι υποχρεωμένος να παράγει το δικό του υλικό και δεν υπάρχουν καθόλου εργαλεία που θα δώσουν την δυνατότητα στους μαθητευόμενους να μελετήσουν εντελώς ανεξάρτητα – ένα σοβαρό μειονέκτημα, καθώς τα μαθήματα προχωρημένων ελληνικών είναι λιγοστά εκτός Ελλάδος, ιδιαίτερα στα νέα κράτη μέλη της Ε.Ε. και οι ομάδες των κοινωνικά-οικονομικά μειονεκτούντων μαθητών (που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε γλωσσικά μαθήματα στην Ελλάδα) ή των μαθητών με ειδικές ανάγκες παρεμποδίζονται κατά συνέπεια σοβαρά. Τέλος, ενώ υπάρχει το Ευρωπαίκό Προφίλ για την Εκπαίδευση του Καθηγητή Γλώσσας, σε πολλές χώρες δεν υπάρχει ένα επαγγελματικό προφίλ που να ενσωματώνει τις ικανότητες και τις δεξιότητες που προέρχονται από μη-τυπικές και άτυπες μαθησιακές δραστηριότητες.